Odpowiedzialność za treść składanych przez nabywców oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych wyrobów na cele opałowe ponosi sprzedawca.
Jednym z elementów systemu kontroli prawidłowości obrotu olejami opałowymi jest instytucja oświadczeń składanych przez nabywców o przeznaczeniu tych wyrobów na cele grzewcze. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 11420) wyjaśniło, że od 1 marca 2009 r. obowiązek merytorycznej weryfikacji oświadczeń ciąży na dystrybutorach. Są oni zobowiązani odmówić sprzedaży oleju opałowego, jeżeli nabywca nie chce okazać dowodu osobistego albo gdy dane zawarte w oświadczeniu są niekompletne, nieczytelne lub nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dokumentów.
Organy podatkowe, prowadząc kontrolę zasadności korzystania przez dystrybutorów z obniżonej stawki akcyzy przy sprzedaży oleju opałowego na cele grzewcze, dokonują oceny pobieranych przez nich oświadczeń pod względem formalnym i materialnym. Przeprowadzają identyfikację osób je składających, a także konfrontują (w ramach czynności sprawdzających, przesłuchań, oględzin) dane z oświadczeń z rzeczywistym wykorzystaniem oleju opałowego.