JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Spółka prowadzi sprzedaż olejów opałowych ze stawką akcyzy w wysokości 60 zł/1000 kg wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Nie prowadzi sprzedaży lekkich olejów opałowych, ani też sprzedaży innych olejów opałowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Podatnik pobiera od odbiorców oświadczenia o przeznaczeniu nabytych olejów opałowych.

Czy odbiorca wyrobu musi dostarczyć złożone w dniu nabycia wyrobów oświadczenie sprzedawcy, czy może to uczynić w dniu następnym, dosłać np. pocztą?

ODPOWIEDŹ IZBY: W myśl art. 89 ust. 5 pkt 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11) sprzedawca wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest zobowiązany, w przypadku sprzedaży osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych.

Oświadczenie, jeżeli jest czytelnie podpisane, może być również złożone na wystawianej fakturze, ze wskazaniem rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia. Odnosząc te regulacje do opisanej sytuacji spółki, zasadą jest, że sprzedawca oleju opałowego powinien znać wszystkie elementy kalkulacyjne pozwalające na określenie wysokości zobowiązania podatkowego, w tym stawkę podatku akcyzowego, w chwili sprzedaży oleju opałowego przeznaczonego do celów opałowych. W momencie sprzedaży oleju opałowego sprzedawca powinien uzyskać od nabywcy oświadczenie uprawniające do korzystania z preferencyjnej stawki podatku.

Uzyskiwanie oświadczeń związane jest z czynnością sprzedaży, a nie faktem wydania wyrobu. Obowiązek podatkowy związany z wydaniem oleju opałowego nabywcy powstaje, zasadniczo, w przypadku naruszenia prawidłowych norm określających obrót olejem opałowym przeznaczonym do celów opałowych. W przypadku gdy w chwili sprzedaży oleju opałowego spółka nie otrzyma od nabywcy oświadczenia, skutkować będzie powstaniem obowiązku podatkowego wynikającego z art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, gdyż sprzedaż nastąpi bez zachowania warunku uprawniającego do korzystania z preferencyjnej stawki. Zatem fakt, że sprzedawca nie będzie dysponował w trakcie sprzedaży oświadczeniem potwierdzającym przeznaczenie sprzedawanego oleju opałowego spowoduje, że będzie zobowiązany do zastosowania wyższej niepreferencyjnej stawki podatku. Zatem sprzedawca oleju opałowego zamierzający zastosować stawkę właściwą dla oleju opałowego przeznaczonego do celów opałowych powinien uzyskać (otrzymać) prawidłowo sporządzone oświadczenie w chwili sprzedaży oleju. Oświadczenie spełniające wymogi formalne może zostać zawarte w fakturze wystawionej momencie sprzedaży.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 12 czerwca 2009 r. (nr ITPP3/443-60c/09/ZG)