Sprzedaż samochodu firmowego

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ustalają przychód lub dochód ze sprzedaży składnika majątku, a następnie opodatkowują go na takich samych zasadach jak przychody lub dochody z działalności. Dotyczy to także składników majątku wycofanych z działalności, jeśli zbywane są przed upływem sześć lat od miesiąca wycofania.

Przedsiębiorcy nabywają środki trwałe i wartości materialne, które są wykorzystywane w działalności gospodarczej. Gdy ich wartość początkowa przekracza 3500 zł, inwestycje takie co do zasady są wliczane w koszty za pośrednictwem amortyzacji. Mali przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą od 1 stycznia 2007 r. jednorazowo amortyzować w koszty zakupy inwestycyjne – z wyjątkiem części nieruchomości oraz samochodów osobowych – o wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości w złotych 50 tys. euro. Gdy składnik majątku zostanie następnie sprzedany, podatnik musi ustalić przychód lub dochód z takiej sprzedaży, odpowiednio zaewidencjonować, a na końcu opodatkować.

Osoby opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są obowiązane ustalić przychód ze sprzedaży takich składników majątku, którym jest po prostu cena zbycia – po pomniejszeniu o VAT, jeśli są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Operacja taka powinna być zaksięgowana w ewidencji przychodów pod datą zbycia. W zależności od tego, czy składnik majątku stanowi ruchomość czy nie, przychód podlega ryczałtowi w wysokości 1,5 proc. lub 10 proc.

Zgodnie bowiem z art. 12, ust. 1 pkt 5 lit. f) ustawy o podatku ryczałtowym stawką ryczałtu 1,5 proc. objęty jest przychód z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa jest niższa niż 1500 zł, nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

Z kolei na podstawie art. 12 ust. 10 tej ustawy, w przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie, nieujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej – bez względu na okres ich nabycia – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 10 proc. uzyskanego przychodu, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają dochody z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, mają prawo do pomniejszenia przychodów ze sprzedaży składników majątku o koszty uzyskania. Kosztem takim jest przede wszystkim zaktualizowana wartość środka trwałego. Tą zaś jest różnica między wartością początkową a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Dochód podlega opodatkowaniu według takich samych reguł jak standardowe dochody z działalności gospodarczej – albo więc według stawki 19 proc. podatku, gdy przedsiębiorca wybrał na dany rok podatek liniowy, albo – po zsumowaniu z innymi dochodami podlegającymi opodatkowaniu na tych zasadach – według skali podatkowej.

Jedyny wyjątek, podobnie jak u ryczałtowców, dotyczy odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Jest ono bowiem opodatkowane według reguł przewidzianych dla obrotu poza działalnością gospodarczą, a więc identycznie jak u ryczałtowców.

Wszystkie inne składniki majątku firmy są objęte podatkiem dochodowym od działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło sześć lat.