Brak opodatkowania użyczenia nieruchomości po stronie użyczającego zakłada projekt Komisji Przyjazne Państwo, który został skierowany do pierwszego czytania na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Nowelizacja ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r., nr. 14, poz. 176 z późn. zm.) zakłada uchylenie art. 16, który opodatkowuje hipotetyczny przychód po stronie użyczającego nieruchomość.

Obecnie w wyniku zawarcia umowy użyczenia nieruchomości zgodnie z ogólną zasadą przychód powstaje nie tylko u biorącego w użyczenie (który uzyskuje nieodpłatne świadczenie), ale również po stronie użyczającego.

Dziś, za przychód z nieruchomości odstąpionych bezpłatnie w całości lub w części do używania innym osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej uważa się (z kilkoma wyjątkami) wartość czynszową, stanowiącą równowartość czynszu, jaki przysługiwałby od tych osób w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości. Projektowana zmiana ma na celu wyeliminowanie przepisu opodatkowującego przychód, którzy w rzeczywistości nie powstaje po stronie użyczającego. W ocenie wnioskodawców, to na organach podatkowych ciąży obowiązek opracowania takiego systemu kontroli, który będzie ograniczał ewentualne nadużycia przy umowach użyczenia nieruchomości.

Zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2009 r.