Jedna ze szczecińskich spółdzielni mieszkaniowych zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie interpretacji prawa podatkowego w zakresie VAT. Pytanie dotyczyło konieczności opodatkowania VAT opłaty, jaką wnoszą członkowie na rzecz spółdzielni z tytułu dostarczania przez nią usług internetowych. Spółdzielnia nabywa te usługi od innego podmiotu i następnie dostarcza internet do lokali.

Zdaniem podatnika usługa ta powinna być zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT jako tzw. opłata w ramach czynszu.

Organy podatkowe - zarówno I instancji, jak i organ odwoławczy, nie podzieliły stanowiska spółdzielni i stwierdziły, że spółdzielnia powinna wystawiać faktury na świadczone usługi ze stawką 22 proc.

Podatnik wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Przed WSA organ II instancji wskazał, że skarżący nabywa usługi internetowe od innego podmiotu i odlicza sobie VAT naliczony przy tej transakcji. Zgodnie zaś z zasadą neutralności VAT, podatek ten powinien zapłacić końcowy nabywca usługi. W tym przypadku jest nim członek spółdzielni, który korzysta z internetu dostarczonego przez spółdzielnię. Organ podatkowy podkreślił również, że nie można uznać opłat wnoszonych przez spółdzielców za tzw. opłaty czynszowe. Dostarczanie internetu należy traktować jako odrębną usługę świadczoną przez spółdzielnię i, co za tym idzie, podlegającą opodatkowaniu VAT.

WSA oddalił skargę podatnika. W uzasadnieniu w pełni przychylił się do stanowiska organów podatkowych. Stwierdził, że brak jest jakichkolwiek podstaw do uwzględnienia skargi. Interpretacja udzielona bowiem przez organy podatkowe zarówno pod względem formalnym, jak i materialnoprawnym odpowiada przepisom prawa podatkowego.

Sygn. akt I SA/Sz 107/07

JOANNA SMAGUR

Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte