Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej opublikował interpretację KIMSF 15 do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 11 - Umowy o budowę nieruchomości. Będzie ona miała zastosowanie dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się od 1 stycznia 2009 r.

Julia Siewierska, dyrektor departamentu audytu w Europejskim Centrum Audytu podkreśla, że przepisy międzynarodowe nie zawierają precyzyjnych wytycznych odnośnie do ujmowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości.

W związku z tym niektóre spółki deweloperskie traktują sprzedaż mieszkań jako umowę o usługę budowlaną, sugerując się treścią MSR 11.

- Pozwala im to na ujęcie przychodów i kosztów w miarę postępów prac i realizacji postanowień umowy - twierdzi nasza rozmówczyni.

Nowa KIMSF 15 wyklucza takie postępowanie. Zgodnie bowiem z interpretacją MSR 11 ma zastosowanie wówczas, gdy dana umowa podlega pod definicję umowy o usługę budowlaną. Ekspert wyjaśnia, że dzieje się tak w przypadku, gdy nabywca ma prawo określić główne elementy konstrukcyjne projektu przed rozpoczęciem budowy oraz gdy sprzedawca przenosi na kupującego kontrolę oraz znaczące ryzyka i korzyści wynikające z posiadania nieruchomości w trakcie budowy wraz z postępem prac. Drugi z wymienionych warunków jest spełniony, gdy m.in. budowa odbywa się na gruncie stanowiącym własność nabywcy lub przez niego dzierżawionym. Ponadto gdy nabywca uprawniony jest do przejęcia nieruchomości w trakcie budowy lub gdy w przypadku rozwiązania umowy przed zakończeniem budowy nabywca zachowuje nieruchomość w budowie, zaś sprzedawca jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac.

- Wiele projektów budowlanych nie spełnia warunków umowy budowlanej i wówczas należy zastosować przepisy MSR 18 - podkreśla Julia Siewierska.

Dodaje, że zgodnie z treścią interpretacji dzieje się tak w przypadku, gdy kupujący nie ma możliwości określenia projektu nieruchomości, a negocjacje ze sprzedającym dotyczą głównie kwoty i terminów płatności.