Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychody w 2009 roku przekroczyły 1,2 mln euro, tj. 5 067 120 zł, będą musiały prowadzić księgi rachunkowe. Przeliczenia na walutę polską dokonuje się po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. Ponieważ limit liczony w tym roku wzrósł o prawie milion złotych w porównaniu do obliczonego w ubiegłym, wiele jednostek będzie mogło zrezygnować z prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Michał Dragan, doradca podatkowy w dziale doradztwa podatkowego Jara&Partners, przyznaje, że przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na ten krok, na koniec roku podatkowego powinni zamknąć księgi rachunkowe i z pierwszym dniem następnego roku zaprowadzić księgę podatkową. Wiąże się to z obowiązkiem sporządzenia spisu z natury składników majątkowych wykorzystywanych do prowadzenia działalności na dzień zaprowadzenia księgi i ujęcia w niej wartości tych składników.

– W praktyce sprowadza się to do przeniesienia do księgi podatkowej wartości składników majątkowych wykazanych w bilansie zamknięcia na dzień poprzedzający zaprowadzenie tej księgi – twierdzi nasz rozmówca.

Dodaje, że podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym prowadzili księgi rachunkowe, są zobowiązani zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego właściwego według ich miejsca zamieszkania o zaprowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ekspert przypomina również, że podatnik ma na to 20 dni od dnia założenia księgi. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej, zawiadomienie to składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania każdego z nich.

Michał Dragan podkreśla, że zarówno z przepisów ustawy o PIT, jak i ustawy o rachunkowości wynika, że spółki osobowe pomimo nieosiągnięcia limitu równowartości 1,2 mln euro przychodów za poprzedni rok obrotowy są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich wspólnikami są osoby prawne.

Ponadto przedsiębiorca może zawsze dobrowolnie kontynuować prowadzenie księgowości w formie ksiąg rachunkowych, mimo nieosiągnięcia ustawowego progu przychodów.

5 067 120 zł wynosi limit przychodów uzyskanych w 2009 roku, powyżej którego należy prowadzić księgi rachunkowe