PORADA

W spółce zmienił się jednoosobowy zarząd. W związku z tym czytelnik ma wątpliwości, czy nowy zarząd musi opracować ponownie politykę rachunkowości.

Ewa Sobińska, biegły rewident, prezes zarządu ABES Audyt, wyjaśnia, że zmiana zarządu spółki (kierownika jednostki) nie wymaga opracowywania nowych zasad (polityki) rachunkowości. Ekspert przypomina, że należy je stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów. Należy je stosować również przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalaniu wyniku finansowego i sporządzaniu sprawozdań finansowych. Należy pamiętać, aby informacje za kolejne lata były porównywalne.

- Stan aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg należy ująć w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych - twierdzi nasza rozmówczyni.

Ewa Sobińska wskazuje również, że zarząd może zmienić dotychczas stosowane rozwiązania na inne, przewidziane ustawą, jeżeli dzięki temu sytuacja jednostki będzie przedstawiana w bardziej właściwy sposób. W takim przypadku, bez względu na datę podjęcia decyzji w tym zakresie, nowe zasady będą stosowane od pierwszego dnia roku obrotowego.

- Zmiana dotychczas stosowanych rozwiązań wymaga określenia w informacji dodatkowej wpływu tych zmian na sprawozdania finansowe - podkreśla rozmówczyni. Dodaje, że w takim przypadku należy w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok obrotowy, w którym zmiany te nastąpiły, podać przyczyny tych zmian, określić liczbowo ich wpływ na wynik finansowy oraz zapewnić porównywalność danych sprawozdania finansowego.