Nowa ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240), która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2010 r., przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań planistycznych opartych na układzie zadaniowym. Jak wyjaśniał nam dr Tomasz Strąk z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nowy system budżetowania zadaniowego będzie obejmował wieloletni plan finansowy państwa, zestawienie zadań i celów priorytetowych na dany rok budżetowy, skonsolidowany plan wydatków, programy wieloletnie oraz zadaniowe plany finansowe agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych. Dokumentem nadrzędnym ma być wieloletni plan państwa, czyli plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu sporządzany na cztery lata budżetowe.

Dostosowanie deficytu

Plan ma być także podstawą przygotowywania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy. Poziom deficytu zapisany w projekcie ustawy budżetowej nie będzie mógł być wyższy niż określony na ten rok w wieloletnim planie. Takie powiązanie planu z budżetem oznacza, że nie będzie to kolejny dokument, którego znaczenie dla budżetu jest znikome. Przepisy nowej ustawy o finansach publicznych przewidują, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest uwzględnienie wyższego deficytu.

Uchwała rządu

Wieloletni plan finansowy państwa ma być też co roku aktualizowany przez rząd w drodze uchwały, w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. Zgodnie z art. 107 ust. 2 nowej ustawy aktualizacja będzie polegała na doprowadzeniu danych zawartych w wieloletnim planie do zgodności z ustawą budżetową na dany rok. Zatem najpierw będzie uchwalony budżet na dany rok, a potem dostosowane do niego zapisy w planie wieloletnim. Pierwszy wieloletni plan ma powstać do 31 lipca 2010 r.

Ważne

Wieloletni plan finansowy państwa będzie dokumentem sporządzanym w układzie obejmującym funkcje państwa wraz z celami i miernikami stopnia wykonania danej funkcji