Nowelizacja ustawy o VAT przygotowana przez Ministerstwo Finansów (projekt trafił do Senatu) gruntownie zmienia przepisy dotyczące występowania o zwrot VAT naliczonego od zakupów dokonanych w innym państwie członkowskim Unii. Oznacza to, że od 2010 roku będziemy mieli do czynienia z zupełnie nowymi procedurami.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o zwrot VAT składane będą za pośrednictwem właściwych organów podatkowych w państwie siedziby wnioskodawcy, a więc polski podmiot ubiegający się o zwrot VAT w innym kraju UE odpowiedni wniosek składać będzie w polskim właściwym sobie urzędzie skarbowym. Co ważne, taki wniosek będzie musiał być składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Należy przy tym wspomnieć, że wniosek będzie musiał być złożony generalnie w terminie do 30 września roku następującego po roku, którego wniosek dotyczy (a więc trzy miesiące później niż dotychczas).

Pewnym ułatwieniem, jeśli chodzi o administracyjny aspekt przygotowania i składania wniosku, będzie brak bezpośredniego wymogu dołączania oryginałów faktur lub dokumentów importowych do składanego wniosku (państwa członkowskie będą jednak miały możliwość żądania kopii danych dokumentów w niektórych przypadkach).

I wreszcie należy wspomnieć, że zwrot VAT powinien być dokonany standardowo w terminie czterech miesięcy od złożenia wniosku (w wyjątkowych przypadkach najpóźniej w ciągu ośmiu miesięcy) – przy czym ewentualne opóźnienie w zwrocie spowoduje konieczność zapłaty odsetek przez lokalny urząd skarbowy.

Usługi na rzecz konsumentów

Zmiany, które zaczną obowiązywać od przyszłego roku, dotyczą również określania miejsca świadczenia usług w transakcjach między podatnikami VAT. W umowach między przedsiębiorcami z różnych krajów będzie to miejsce siedziby usługobiorcy (z kilkoma wyjątkami od tej reguły).

Natomiast zasady określania miejsca świadczenia przy usługach świadczonych na rzecz konsumentów pozostaną w swym podstawowym kształcie generalnie niezmienione. Nadal obowiązuje więc podstawowa zasada, według której miejscem świadczenia będzie miejsce siedziby usługodawcy z wieloma wyjątkami dotyczącymi np. usług transportu, usług w zakresie nieruchomości czy usług związanych z nauką, sportem, kulturą i rozrywką.

Ważne

Nowe zasady zwrotu są korzystne dla podatników i przyczynią się do efektywnego odzyskiwania VAT w innych krajach Unii