Większość małych organizacji pozarządowych nie przestrzega ustawy o rachunkowości. Dlatego rozpoczną się prace, które uproszczą księgowość tych jednostek.
Na początku października na najbliższym posiedzeniu Rada Pożytku Publicznego podejmie się wprowadzenia uproszczonej księgowości organizacji pozarządowych. O tych działaniach DGP poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Wskazane zmiany

Gertruda Świderska, prezes MAC Auditor, popiera uproszczenie księgowości organizacji pozarządowych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Ekspert podkreśla, że nie można ograniczyć rozliczeń do formy podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
– Umożliwi to manipulacje i ukrywanie nieprawidłowości w wydatkowaniu środków – twierdzi nasza rozmówczyni.
Dodaje, że konieczne jest ujawnianie w ewidencji księgowej, na co zostały środki wydatkowane przez takie organizacje i informacji o pochodzeniu przychodów.
Tego samego zdania jest Ewa Sobińska, prezes ABES Audyt, która podkreśla, że księga przychodów i rozchodów jest zbyt dużym uproszczeniem dla organizacji pozarządowych. Nie daje możliwości kontroli przez zewnętrznych użytkowników i ofiarodawców nad otrzymywanymi przez organizację przychodami i ponoszonymi wydatkami, co może prowadzić do nadużyć.
Resort Pracy i Polityki Społecznej przypomniał, że Nadzwyczajna Komisja Sejmowa Przyjazne Państwo zajmowała się problematyką dotyczącą uproszczonej księgowości już w 2008 roku.

Prace już trwały

Komisja wyraziła zaniepokojenie faktem, że organizacje, które utrzymują swoją działalność ze składek członkowskich, muszą prowadzić pełną księgowość. Podczas prac komisji stwierdzono, że bardzo często koszt obsługi księgowej jest wyższy od budżetu organizacji pozarządowej. W związku z tym przepisy wymagające od organizacji sporządzania sprawozdań finansowych zgodnych z ustawą o rachunkowości są martwe, ponieważ większość małych organizacji i tak ich nie przestrzega. Biuro prasowe MPiPS twierdzi również, że do: Rady Działalności Pożytku Publicznego, Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz do ministra finansów postulat w tym zakresie wysuwała Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Zdaniem OFOP uproszczenie obowiązków związanych z prowadzeniem księgowości miałoby dotyczyć tych organizacji, które nie prowadzą działalności gospodarczej i ich roczny przychód nie przekracza 50 tys. zł. Organizacja ta uważa za konieczne uregulowanie tej materii, aby sposób prowadzenia księgowości stał się zbliżony do regulacji podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Uproszczeń w rachunkowości organizacji pozarządowych nie wyklucza również Ministerstwo Finansów, co wynika z odpowiedzi na interpelację poselską z 16 czerwca 2009 r. (nr SPS-023-9932/09).