Ustawą z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1316) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami. Nowe zasady, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej mają zastosowanie do uzyskanych dochodów od 1 stycznia 2009 r. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy zmieniającej, do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o PIT, w brzmieniu obowiązującym na 31 grudnia 2008 r.

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia. W przedstawionej sytuacji nabycie spadku nastąpiło w 2008 roku. Przychód, jaki osiągnęła podatniczka 27 maja 2009 r. z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości, nabytego w 2008 roku w drodze dziedziczenia testamentowego, podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o PIT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r.

Podatek od zbycia nieruchomości wynosi 19 proc. podstawy obliczenia podatku. Jest płatny w terminie złożenia zeznania rocznego za rok podatkowy, w którym nastąpiło zbycie.

Poniesiony przez podatniczkę wydatek na wypłatę zachowku nie stanowi kosztu odpłatnego zbycia, nie mieści się też w ustawowych kryteriach kosztu uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży mieszkania nabytego w drodze spadku. Nabycie mieszkania w drodze dziedziczenia nie zależy od wypłacenia zachowku. Zatem zachowek nie obciąża nabytej nieruchomości, lecz jest osobistym zobowiązaniem podatniczki.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 września 2009 r. (nr IPPB2/415-417/09-3/MG)