Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, kiedy należy opodatkować otrzymany zachowek. W analizowanym przypadku podatnik zawarł przed sądem ugodę z synem. Na podstawie tego porozumienia syn zobowiązał się wypłacić ojcu 350 tys. zł do 31 maja 2010 r. tytułem zadatku po zmarłej 28 sierpnia 2005 r. matce podatnika (babce syna). Syn odziedziczył bowiem mieszkanie po zmarłej babce.

Dyrektor warszawskiej izby zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 93, poz. 768) zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli: zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego m.in. przy zachowku z chwilą zaspokojenia roszczenia lub jego części, oraz udokumentują otrzymanie środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

W konsekwencji, nabycie własności rzeczy i praw majątkowych tytułem zachowku następuje z chwilą wykonania tego prawa, tj. wypłaty zachowku lub jego części. Z uwagi na to, że wypłata zachowku nastąpi do 31 maja 2010 r., podatnik może skorzystać ze zwolnienia od podatku, o ile spełni wszystkie wymienione w tym przepisie warunki. Dla zastosowania tego zwolnienia nie ma znaczenia, kto dokonuje wypłaty zachowku. O zakwalifikowaniu do grupy podatkowej decyduje relacja spadkodawca – uprawniony do zachowku.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 marca 2010 r. (nr IPPB2/436-542/09-4/AF).

Ważne

Zachowek to roszczenie spadkobierców (osób najbliższych) powołanych do dziedziczenia, którzy zostali pominięci w testamencie, o zapłatę określonej sumy pieniężnej