Wybudowanie i sprzedaż 15 domów w ciągu 12 lat stanowią działalność gospodarczą, która nie korzysta ze zwolnienia z PIT.
W 2002 roku podatnicy uzyskali przychód ze sprzedaży nieruchomości, a następnie złożyli oświadczenie o zamiarze wydatkowania kwoty przychodów na cele mieszkaniowe, uzyskując w ten sposób zwolnienie z podatku na mocy art. 21 ust. 1 ustawy o PIT. W trakcie kontroli podatkowej organy ustaliły, że w latach 1995–2007 podatnicy sprzedali 15 nieruchomości, korzystając przy tym z tej samej ulgi. Uznały również, że takie działanie nosiło znamiona działalności gospodarczej, więc zwolnienie z podatku nie przysługiwało, a uzyskane dochody należało opodatkować zryczałtowanym PIT.
W skardze do WSA w Gliwicach podatnicy podkreślili, że nie nabywali nieruchomości w celach odsprzedaży, a tym samym nie prowadzili działalności gospodarczej. Każda transakcja miała na celu zaspokajanie ich potrzeb mieszkaniowych. Sąd oddalił skargę. Zdaniem WSA istotę sprawy należy sprowadzić do pytania – czy przychód uzyskany w 2002 roku ze sprzedaży nieruchomości może być uznany za przychód ze sprzedaży prywatnych nieruchomości, czy też jako przychód z prowadzonej działalności gospodarczej. W opinii sądu działalność podatników odpowiada ustawowej definicji działalności gospodarczej. Była ona w pełni zorganizowana, prowadzona w sposób ciągły, z nastawieniem na osiągnięcie zysku. Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom podatników, iż z powodu pecha, który ich prześladował, musieli sprzedawać nieruchomości i nabywać kolejne, jedynie w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
Sygn. akt I SA/Gl 278/09, I SA/Gl 279/09