INTERPELACJA

Zwrot opłaty skarbowej może mieć miejsce po pierwsze, gdy podatnik wpłacił opłatę skarbową na rachunek niewłaściwego organu podatkowego albo do właściwego organu, ale w wysokości wyższej od należnej. Po drugie - gdy opłata została uiszczona prawidłowo, ale mimo tego nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Resort wyjaśnił, że w pierwszym przypadku uiszczona kwota jest świadczeniem nienależnym albo nadpłaconym, a jej zwrot będzie przebiegał zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej dotyczącymi zwrotu nadpłaty. W drugim przypadku wpłacona opłata nie ma charakteru nadpłaty, a procedurę jej zwrotu określają przepisy o opłacie skarbowej. Ministerstwo wskazało, że specyfika opłaty skarbowej polega na tym, że jest ona wpłacana na rzecz organu podatkowego: właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, natomiast czynności podlegającej opłacie dokonuje zwykle organ administracji publicznej inny niż organ, do którego opłata wpłynęła. Dlatego organ podatkowy nie posiada informacji na temat wystąpienia okoliczności skutkującej obowiązkiem zwrotu opłaty, tj. niedokonania czynności przez właściwy organ. Złożenie przez podatnika wniosku do organu podatkowego o zwrot opłaty skarbowej uruchamia procedurę zwrotu, kiedy to organ podatkowy występuje do organu administracji publicznej, aby uzyskać dokumenty potwierdzające fakt zaistnienia przesłanki do zwrotu.

Zdaniem MF zwrot musi być poprzedzony postępowaniem wyjaśniającym mającym na celu ustalenie i udokumentowanie jego zasadności, aby interesy fiskusa były właściwie zabezpieczone.