Wspólnik spółki osobowej w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej spółki może zdecydować się na udostępnienie do używania swojego prywatnego lokalu pozostałym wspólnikom. Forma prawna, na podstawie której spółka będzie wykorzystywać prywatny lokal wspólnika, decyduje o podatkowym rozliczeniu tej czynności dla wszystkich wspólników spółki.

Wartość początkowa

W przypadku przeniesienia własności lokalu na rzecz spółki nabyta przez spółkę nieruchomość może zostać wprowadzona do ewidencji środków trwałych i tym samym podlegać amortyzacji. Wartością początkową środków trwałych wniesionych w formie wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej jest wartość ustalona przez wspólników na dzień wniesienia wkładu, nie wyższa jednak od ich wartości rynkowej, z dnia wniesienia wkładu.

Jest ona ustalana na podstawie informacji zawartych w akcie notarialnym, na mocy którego spółka stała się właścicielem lokalu. Dla wspólników spółki osobowej istotne jest to, że odpisy amortyzacyjne od tak ustalonej wartości początkowej stanowić będą ich koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do przysługującego im udziału w zyskach.

Czynność cywilnoprawna

Wspólnicy wnoszący lokal do spółki powinni również, że taka czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Stawka PCC od umowy spółki wynosi 0,5 proc. podstawy opodatkowania. Wkłady niepieniężne wnoszone do spółek prawa handlowego lub cywilnego podlegają też VAT.

W sytuacji natomiast, gdy wspólnik nie przeniesie własności swojego prywatnego lokalu na spółkę, lecz udostępni spółce lokal, np. na podstawie umowy najmu, wspólnicy nie będą mogli rozpoznać kosztu podatkowego z tytułu odpisów amortyzacyjnych od tego lokalu. Lokal ten nie będzie stanowił środka trwałego spółki.

W tej sytuacji najemcy nieruchomości powinni rozpoznawać koszt podatkowy, a wynajmujący przychód z tego tytułu.

Jeżeli wspólnik w spółkach osobowych wykonuje świadczenie na rzecz tej spółki, to z podatkowego punktu widzenia jest to świadczenie również dla niego w takim zakresie, w jakim przychody i koszty spółki osobowej, tj. wszystkich wspólników, stanowią przychody i koszty wspólnika wykonującego świadczenie.