Wypłacone odsetki ustawowe od odszkodowania za nieuzasadnione zwolnienie z pracy podlegają opodatkowaniu PIT. Wypłacający musi wykazać je w informacji PIT-8C.
JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Na mocy wyroku z 29 grudnia 2008 r. sąd zasądził od spółki na rzecz powoda (byłego pracownika) kwotę odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę wraz z ustawowymi odsetkami od 18 czerwca 2008 r. (tj. od dnia wniesienia pozwu) do dnia zapłaty.
Odszkodowanie wynikające z wyroku zostało wypłacone w całości wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi do dnia zapłaty. Czy wypłacone odsetki ustawowe od odszkodowania podlegają PIT?
ODPOWIEDŹ IZBY: Nie można utożsamiać odsetek za zwłokę z odszkodowaniem (naprawieniem szkody). Istota odszkodowania związana jest z naprawieniem szkody i stanowi instytucję odrębną od odsetek za zwłokę. Wierzyciel może żądać zapłaty odsetek dopiero, jeżeli dłużnik opóźni się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego. Odsetki mają charakter uboczny względem świadczenia głównego – są skutkiem niewykonania zobowiązań.
Ustawodawca w odniesieniu do odsetek przewidział w niektórych sytuacjach możliwość zwolnienia od podatku. Zwolnienie to zostało zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o PIT. W myśl tego przepisu wolne od podatku są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku służbowego, stosunku pracy, w tym spółdzielczego stosunku pracy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, a także pracy nakładczej.
W omawianym przypadku mamy do czynienia z odszkodowaniem wraz odsetkami, które zostały wypłacone byłemu pracownikowi, nie zaś z wynagrodzeniem i tym samym takie odsetki nie korzystają ze zwolnienia. W związku z tym podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
W konsekwencji wypłacone przez podatnika ustawowe odsetki za opóźnienie w wypłacie odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, natomiast podatnik zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania byłemu pracownikowi i naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego informacji o wysokości przychodu z tego tytułu, na formularzu PIT-8C, w którym wypłacone odsetki za zwłokę należy ująć w poz. 34-35 części D, dotyczącej wysokości przychodów.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 czerwca 2009 r. (nr IPPB4/415-246/09-2/JK)
OPINIA
MARCIN BIERNACKI
prezes zarządu firmy Biernacki w Krakowie
Komentując przedmiotową interpretację, warto podkreślić, że sama kwota otrzymanego odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę jest wolna od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT. Jednocześnie kwota ta powinna zostać uznana u pracodawcy wypłacającego odszkodowanie za koszt uzyskania przychodu. Natomiast kwota wypłaconych odsetek ustawowych podlega już opodatkowaniu podatkiem dochodowym, co precyzyjnie zostało wyjaśnione w prezentowanej interpretacji. Warto tu jeszcze dodać, że poza sporządzeniem i przekazaniem stosownych informacji podatkowych (PIT-8C) podmiot wypłacający odsetki nie jest zobowiązany do potrącenia i przekazania do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy. Obowiązek opodatkowania otrzymanych odsetek ciąży bezpośrednio na pracowniku, który na podstawie otrzymanej informacji PIT-8C powinien wykazać w swoim zeznaniu rocznym kwoty otrzymanych odsetek do opodatkowania.