ORZECZENIE

Komisja I instancji uznała, że dyrektor instytutu naruszył z winy nieumyślnej dyscyplinę finansów publicznych. Dyrektor kupił od spółki usługę z pominięciem procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Za ten czyn komisja wymierzyła dyrektorowi karę upomnienia.

Dyrektor utrzymuje, że instytut jako jednostka badawczo-rozwojowa nie była w chwili podpisywania umowy jednostką sektora finansów publicznych, a co za tym idzie instytut nie musiał dla potrzeb zawarcia umowy stosować przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Obwiniony wskazał na art. 76 ustawy z 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, z którego wynika, że w sprawach nieuregulowanych ustawą do jednostek badawczo-rozwojowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące działalności przedsiębiorstw państwowych. A z kolei ustawa o finansach publicznych w art. 4 ust. 1 pkt 12 wyraźnie wyklucza z zakresu swojego uregulowania przedsiębiorstwa państwowe.

Komisji I instancji nie przekonały argumenty przedstawione przez obwinionego. Zdaniem komisji w 2004 roku, tj. w tym okresie, w którym doszło do kontroli, instytut był jednostką sektora finansów publicznych, a co za tym idzie musiał stosować przepisy prawa zamówień publicznych dla zlecenia usług zarządczych powierzchniami lokalowymi.

Główna Komisja Orzekająca (GKO) po przeprowadzeniu postępowania dowodowego i wysłuchaniu obwinionego uchyliła orzeczenie komisji I instancji i uniewinniła obwinionego. O treści orzeczenia GKO zadecydował art. 18 ust. 3 ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. Zgodnie z treścią tego przepisu do jednostki badawczo-rozwojowej nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zamówień, niezbędnych do realizacji umów cywilnoprawnych.

Sygn. akt DF/GKO/4900- -61/65/07/2717

PAWEŁ JAKUBCZAK

pawel.jakubczak@infor.pl