Wydatki poniesione przez przedsiębiorcę prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodów wówczas, jeśli zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem tego rodzaju wydatków, które zostały konkretnie wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Jedną z pozycji tego katalogu są odsetki, prowizje i różnice kursowe od pożyczek (kredytów) zwiększające koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji.

Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca zaciąga kredyt inwestycyjny czy pożyczkę na budowę magazynu lub instalację sprzętu maszynowego, to odsetki od tego kredytu czy pożyczki naliczone do daty przekazania przedmiotu inwestycji nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

Zwiększenie kosztów inwestycji poprzez opłacone odsetki i prowizje kredytowe powoduje tym samym podwyższenie wartości tej inwestycji stanowiącej podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Przepisy podatkowe określają, że za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Na ten koszt składają się również wartości odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Jeśli chodzi o ewentualnie występujące różnice kursowe, to cenę nabycia oraz koszt wytworzenia koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Opłacane odsetki od tego kredytu inwestycyjnego czy pożyczki stają się kosztem podatkowym od momentu przekazania środka trwałego do używania.

Ważne!

Cenę nabycia oraz koszt wytworzenia koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej

Podstawa prawna

●  Art. 22 ust. 1, art. 22 g ust. 4, 5, art. 23 ust. 1 pkt 33 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).