Tylko do 31 grudnia 2009 r. obowiązuje rozporządzenie o kasach rejestrujących, które zwalnia pewne grupy podatników z obowiązku stosowania tych urządzeń w prowadzonej działalności gospodarczej. Z harmonogramu prac legislacyjnych, opublikowanego przez Ministerstwo Finansów, wynika, że przygotowaniem nowych regulacji w tym zakresie resort zajmie się w II półroczu tego roku. Konkretnego terminu nie podano. Tymczasem mija drugi miesiąc II półrocza, a nowego projektu nie ma.

Zdaniem ekspertów to zbyt późno. Łukasz Janiga, konsultant w Deloitte w Krakowie, stwierdza, że MF tradycyjnie odkłada na ostatni moment prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie kas.

– Do tej pory bardzo często zdarzało się, że podatnicy mieli możliwość zapoznania się z treścią nowych przepisów zaledwie na tydzień lub dwa przed ich wejściem w życie. Przyjęta praktyka nie wpływa pozytywnie na budowanie poczucia pewności prawa oraz stabilność funkcjonowania firm – ocenia Łukasz Janiga.

Zwraca uwagę, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 16 lipca 2009 r. (sygn. akt K 36/08) orzekł o niezgodności z konstytucją przepisów upoważniających ministra finansów do swobodnego określania kręgu podmiotów zwolnionych z obowiązku posiadania kas fiskalnych. Trybunał odroczył jednak wejście w życie tego wyroku o dziewięć miesięcy.

– Pozostaje mieć nadzieję, że tym razem podatnicy dowiedzą się o swoich obowiązkach w zakresie kas fiskalnych z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby móc się przygotować do ewentualnych zmian – podsumowuje nasz rozmówca z Deloitte.