Możliwości ustalania podstawy opodatkowania z uwzględnieniem poniesionych kosztów nie mają osoby, które zdecydowały się na płacenie podatku na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wliczanie kosztów

Jednakże i podatnik, który rozlicza się według skali podatkowej, nie ma pełnej swobody w obniżaniu podstawy opodatkowania o koszty. Może takiej operacji dokonać wyłącznie wtedy, gdy spełni dwa warunki:

● wykaże związek (nawet pośredni) między wydatkiem a przychodem,

● przepisy ustawy o PIT tego nie zabraniają.

W ustawie wymienione są wydatki, których nie można uznać za koszt uzyskania przychodu nawet wtedy, gdy podatnik taki związek przyczynowo-skutkowy między wydatkiem a przychodem z najmu potrafi wykazać.

Nie można uznać za koszt wydatków poniesionych na nabycie mieszkania, ale tylko wprost. Natomiast można wliczyć je niejako na raty, którymi są odpisy amortyzacyjne. Dotyczy to lokalu albo innej nieruchomości kupionej za gotówkę i na kredyt. Za każdym razem dokonujemy bowiem odpisów od pełnej wartości początkowej takiego mieszkania czy innego lokalu.

Nie ma natomiast ostatecznych przeszkód, by uznać, i wliczać w koszty wprost, wydatki w postaci odsetek od kredytu, który zaciągnęliśmy na zakup takiego mieszkania. Jeśli tylko potrafimy wykazać związek między wydatkiem a przychodem, a ponadto możemy udokumentować poniesienie wydatku, pomniejszamy o niego dochód przed opodatkowaniem.

Jak wykazać związek

Związek między wydatkiem a przychodem najłatwiej jest wykazać wówczas, gdy najem jest rodzajem działalności gospodarczej. Wówczas bowiem zakupione mieszkanie lub nieruchomość jest środkiem trwałym stanowiącym składnik majątku naszej firmy. Odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych na działalność stanowią zaś koszt uzyskania przychodów, ewidencjonowany w odpowiedniej kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, którą prowadzić musimy na okoliczność uzyskiwania dochodów z działalności gospodarczej.