Duży pracodawca przeprowadzający zwolnienia w firmie zaproponował pracownikowi inne stanowisko pracy, wręczając mu wypowiedzenie zmieniające. Powodem była likwidacja dotychczasowego stanowiska pracownika. Czy jeśli pracownik odrzuci ofertę pracodawcy, nabędzie prawo do odprawy pieniężnej?
Prawo do odprawy zależy od sytuacji pracownika oraz oferty, jaką złożył mu pracodawca. Istotne jest też to, czy pracownik odchodzi z pracy w ramach zwolnień grupowych czy też indywidualnych.
Zgodnie z art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna. Przepis ten stosuje się odpowiednio także w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z mniejszą grupą osób niż w przypadku zwolnień grupowych, jeśli przyczyny niedotyczące pracowników (np. likwidacja stanowiska pracy) stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie (art. 10 ustawy).
W razie likwidacji stanowiska pracy pracodawca może złożyć pracownikowi wypowiedzenie definitywne albo zmieniające. Przy wypowiedzeniu definitywnym bez względu na to, czy jest ono dokonywane w ramach zwolnień indywidualnych czy grupowych, odprawa będzie przysługiwała. Jeśli jednak powodem zwolnienia indywidualnego będzie także inna niż likwidacja stanowiska pracy przyczyna dotycząca pracownika, nie otrzyma on odprawy.
W przypadku wypowiedzenia zmieniającego zwalniany w ramach zwolnień grupowych pracownik, który odrzucił ofertę pracodawcy, powinien odprawę otrzymać. Wynika to z brzmienia art. 8 tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych, który nie przewiduje żadnych dodatkowych przesłanek nabycia odprawy oprócz rozwiązania umowy w ramach zwolnień grupowych. Jeśli jednak wypowiedzenie zmieniające wręczane jest indywidualnie, a pracownik ofertę nowych warunków pracy lub płacy odrzuca, prawo do odprawy uzależnione może być od oceny, czy w danej sytuacji jedyną przyczyną rozwiązania umowy o pracę była likwidacja stanowiska, czy też po stronie pracownika nie powstała przyczyna dodatkowa, która prawo do odprawy wyłącza. Może tak być w sytuacji, gdy nowe stanowisko odpowiada kwalifikacjom pracownika, nie powoduje zmiany miejsca wykonywania pracy, wynagrodzenie jest porównywalne z dotychczas otrzymywanym, a mimo to pracownik go nie przyjmuje. Ocena sytuacji pracownika wymaga za każdym razem indywidualnej analizy.