Celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki jest pozyskanie środków na jej dalszy rozwój. Operację tę dokonywaną w spółkach kapitałowych przepisy o podatkach dochodowych kwalifikują jako źródło przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Jedną z możliwości podwyższenia kapitału zakładowego jest przeniesienie środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego spółki. Taka operacja powoduje powstanie obowiązku podatkowego po stronie wspólników, tj. udziałowców lub akcjonariuszy.

W przypadku wspólników osób fizycznych regulacje w tym zakresie znajdują się w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), natomiast osób prawnych w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Andrzej Łukiańczuk, doradca podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, wyjaśnia, że od tak uzyskanego przychodu jest pobierany 19-proc. zryczałtowany podatek dochodowy.

– Spółka, w której zysk przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego, pobiera zryczałtowany podatek w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego – dodaje ekspert.

W przypadku wspólników niemających miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium Polski stawka może być obniżona odpowiednimi postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Zastosowanie niższej stawki wynikającej z umowy jest jednak możliwe pod warunkiem przedłożenia certyfikatu rezydencji przez podatnika, czyli odbiorcy świadczenia, płatnikowi, tj. polskiej spółce dokonującej wypłaty.

W przypadku podatników będących osobami prawnymi spółka, jako płatnik podatku, przekazuje kwoty podatku w terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu jego poboru do urzędu skarbowego, właściwego ze względu na siedzibę podatnika. Natomiast kiedy wspólnikiem jest osoba fizyczna, przekazanie podatku powinno nastąpić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go pobrano. Podatek jest wpłacany do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika.

ZWOLNIENIE W CIT

Dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłacane wspólnikom – osobom prawnym, przez polskie spółki mogą być zwolnione z podatku, gdy ich udział w kapitale zakładowym spółki jest na poziomie co najmniej 10 proc., a udziały posiadają nieprzerwanie przez dwa lata.

19 proc. stawka podatku z tytułu udziału w zyskach osób prawnych