Gdy podatnik rozlicza dochód z najmu według skali podatkowej, może od kwot, otrzymanych jako należności przysługujące mu mocą zawartej umowy najmu, odejmować przed opodatkowaniem wszelkie wydatki poniesione na remont czy meble.

Związek z przychodem

Nie ma bowiem wątpliwości, że wydatki takie zostały poniesione w związku z tym źródłem przychodu i nie figurują na liście wydatków, wyspecyfikowanej w art. 23 ustawy o PIT jako te, które nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu.

Podobnie jest w przypadku wynajmujących, którzy kwoty otrzymane mocą zapisów umowy najmu rozliczają w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, gdy przedmiotem najmu jest nieruchomość stanowiąca składnik majątku firmy albo gdy najem jest formą usług świadczonych przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Remont i modernizacja

Wydatki na remont mogą być w całości wliczone w koszty uzyskania przychodów z najmu zarówno przez osoby rozliczające najem według skali podatkowej, jak i przedsiębiorców rozliczających najem jako formę usługi świadczonej w ramach działalności gospodarczej. Z kolei modernizacja przekraczająca koszt 3,5 tys. zł musi być rozliczana poprzez amortyzację.

Mniej korzystne zasady rozliczania wydatków na modernizację sprawiają, iż podatnicy często popełniają błędy przy klasyfikowaniu ich w koszty, zazwyczaj na niekorzyść fiskusa, co kończy się kłopotami z urzędem skarbowym. W przepisach podatkowych nie ma definicji remontu, modernizacji czy przebudowy, dlatego warto się w tej materii posiłkować definicjami z prawa budowlanego.

Tak więc przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Natomiast przez pojęcie remont rozumiemy wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. Dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Ryczałtowcy powinni pamiętać, że chcąc podatkowo skorzystać z remontu lub modernizacji mogą to zaplanować na następny rok i wówczas, jeśli konkretna kalkulacja potwierdzi opłacalność takiego rozwiązania, wyjątkowo na ten jeden rok wybrać zasady ogólne jako formę opodatkowania przychodów z najmu.