Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłączają z kosztów uzyskania przychodów płacone podatki. Wśród wydatków publicznoprawnych, które nie będą mogły być wpisane w koszty, znajdują się m.in. podatek dochodowy oraz podatek od spadków i darowizn. To niestety nie koniec wyłączeń. Kosztem nie będą również odsetki za zwłokę płacone z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej.

Podobne zasady dotyczą rozliczania podatku od towarów i usług i jego ujmowania w kosztach firmy. Choć przy VAT ustawodawca przewidział pewne wyjątki. Otóż nie zalicza się do kosztów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem:

a) podatek naliczony:

● jeżeli podatnik zwolniony jest od VAT lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,

● w tej części, w której podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług – jeżeli naliczony VAT nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,

b) podatek należny w przypadku:

● importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie stanowi on podatku naliczonego; kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,

● przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) kwota VAT, nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji, lub dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi tej amortyzacji – w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie podatku odliczonego.

Oczywiście dla przedsiębiorców, którzy nie są podatnikami VAT, kosztem będą wydatki w kwotach brutto.

Ważne!

Opłata skarbowa czy opłata notarialna, które przedsiębiorca musi ponosić w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, będą mogły być kosztem firmy