INTERPRETACJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, kiedy przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu realizacji projektu związanego z zakupem sprzętu medycznego. W analizowanym przez warszawską izbę skarbową przypadku samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej zakupił sprzęt rehabilitacyjny, na który uzyskał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Sprzęt ten jest wykorzystany wyłącznie do świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jednak zwalnia się od podatku od towarów i usług usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o VAT. W załączniku tym w poz. 9 wskazano usługi o symbolu PKWiU ex 85 – usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych. Artykuł 86 ust. 1 ustawy o VAT daje prawo do odliczenia podatku naliczonego, przysługujące tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Ustawa o podatku od towarów i usług wyłącza możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, podatnikowi – samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, nie przysługuje odliczenie VAT w związku z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 czerwca 2009 r. (nr IPPP3/443-393/09-2/KG)