Przy rozliczaniu dochodów ze sprzedaży akcji narodowych funduszy inwestycyjnych (NFI) podatnicy mogą stosować ulgę podatkową. Trzeba pamiętać, że wolne od podatku są dochody uzyskane z tytułu sprzedaży akcji NFI w skali roku, do łącznej wysokości połowy jednomiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Określa to art. 21 ust. 1 pkt 42 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Kwota przeciętnego wynagrodzenia ogłaszana jest przez prezesa GUS w terminie do 9 roboczego dnia lutego każdego roku. W 2008 roku wynagrodzenie to wynosiło 2943,88 zł (M.P. z 2009 r. nr 9, poz. 112). Maksymalna kwota wolna od podatku wynosiła więc 1471,94 zł.

Ustawodawca wprowadził limit kwoty, która podlega zwolnieniu z opodatkowania. Jeżeli podatnik uzyska w roku podatkowym dochód w kwocie przekraczającej połowę jednomiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, wówczas opodatkowaniu podlegać będzie nadwyżka ponad tę kwotę.

– Zwolnienie odnosi się do całości dochodów osiąganych w ciągu roku podatkowego, dlatego też powinno znaleźć zastosowanie od łącznej kwoty dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji narodowych funduszy inwestycyjnych po zsumowaniu wszystkich operacji dotyczących NFI – wyjaśnia Monika Skuba, ekspert podatkowy z ECDDP.

Dochody ze sprzedaży akcji NFI obciążone są 19-proc. podatkiem dochodowym. Odpowiednią kwotę podatnik ustala na podstawie informacji o przychodach zawartych w druku PIT-8C, które wystawia biuro maklerskie. Dane o przychodach z akcji NFI mogą zostać wyszczególnione w części F informacji PIT-8C. Nie uwzględniają jednak przedmiotowej ulgi podatkowej. Dlatego podatnicy indywidualnie pomniejszają odpowiedni dochód o maksymalną możliwą kwotę ulgi. Skorzystanie z tej preferencji wymaga więc dokonania samodzielnych obliczeń w zeznaniu rocznym PIT-38. O fakcie skorzystania z ulgi w rozliczeniu podatnik informuje urząd skarbowy, dokonując odpowiedniej adnotacji w polu 61 formularza PIT-38 (Informacje uzupełniające).