Grażyna Nelip

doradca podatkowy w spółce doradztwa podatkowego Księgowość Podatki Doradztwo Tax-Net

Przepisy dotyczące zawieszenia działalności nie określają, jakiego rodzaju koszty może ponosić podatnik w okresie zawieszenia działalności. Należy więc przyjąć, że w tym zakresie obowiązuje reguła generalna dotycząca kosztów uzyskania przychodów określona w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Stanowi on, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Natomiast przepisy art. 14a ust. 3 oraz ust. 4 pkt 1 i 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowią, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca może rozpoznawać przede wszystkim koszty zachowania i zabezpieczenia działalności gospodarczej.

W momencie wprowadzenia zmian do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczących zawieszenia działalności gospodarczej dokonano również zmian w ustawach o podatkach dochodowych, które określają skutki zawieszenia działalności na gruncie podatkowym. Przepisy te dotyczą także amortyzacji podatkowej.

Z aktualnego brzmienia art. 22c pkt 5 ustawy o PIT wynika, że amortyzacji nie podlegają składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, w której te składniki były używane. W tym wypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono tę działalność.

Tak więc w okresie zawieszenia działalności podatnik nie będzie w ogóle dokonywał odpisów amortyzacyjnych, co oznacza, że dopiero po odwieszeniu działalności będzie miała miejsce kontynuacja amortyzacji.

Podstawa prawna

● Art. 22c pkt 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).