Podatnicy, którzy otworzyli firmę, oraz mali podatnicy mogą korzystać z jednorazowej amortyzacji od wartości początkowej środków trwałych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 tys. euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Taką zasadę przewiduje ustawa o PIT. Jednak 22 maja 2009 r. nowelizacją ustawy o PIT na dwa lata – 2009 rok i 2010 rok – podniesiono limit dla jednorazowej amortyzacji do 100 tys. euro. Podatnik, który sięgnie po ustawę o PIT bez jej nowelizacji, może łatwo się pomylić. Przejdźmy do przeliczenia tego limitu. Zastosowanie znajdzie tu kurs euro z pierwszego roboczego dnia października roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla obliczenia limitu jednorazowej amortyzacji na 2010 rok trzeba zastosować kurs euro z 1 października 2009 r., który wynosił 4,2228 zł. Limit dla jednorazowej amortyzacji wynosić będzie w przyszłym roku 422 tys. zł. Obecnie jest to 338 tys. zł.

Tomasz Siennicki, doradca podatkowy w Kancelarii Marciniuk i Wspólnicy, podkreśla, że mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (przy czym ci drudzy zasadniczo tylko w roku rozpoczęcia działalności) mogą wybrać korzystniejszy sposób amortyzacji niektórych środków trwałych. Zgodnie z Pakietem Antykryzysowym, jeżeli podatnicy rozpoczęli prowadzenie działalności w roku 2008 lub 2009, metodę tę mogą wyjątkowo stosować w dwóch kolejnych latach (z wyjątkiem podatników CIT, których pierwszy rok podatkowy kończy się 31 grudnia 2010 r.) Amortyzacja ta nie może być stosowana w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych, budynków, budowli, inwestycji w obcych środkach trwałych oraz samochodów osobowych.

– Metoda ta polega na możliwości dokonania wyższych odpisów amortyzacyjnych w roku podatkowym, w którym środki trwałe wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Łączna wartość takich odpisów (od wszystkich, a nie od jednego środka trwałego) jest jednak limitowana kwotą stanowiącą równowartość 50 tys. euro, choć na dwa lata limit ten został podniesiony do 100 tys. euro – podkreśla Tomasz Siennicki.

Dodaje, że zwiększone odpisy dokonywane są tylko w roku wprowadzenia środków trwałych do ewidencji. W kolejnych latach podatnik w odniesieniu do tych środków stosuje już amortyzację z zastosowaniem metody liniowej, w tym z możliwością stosowania stawek podwyższonych, lub degresywnej, przy czym łączna wartość dokonanych odpisów nie może przekroczyć wartości początkowej środków trwałych.