Obligacje zamienne to specyficzny rodzaj dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa. Posiadacze takich obligacji mają prawo w okresie konwersji do zamiany posiadanych obligacji na akcje.

Moment konwersji

Zdaniem Agaty Wleklińskiej, starszego konsultanta w Instytucie Studiów Podatkowych, czynność konwersji obligacji na akcje wywoła skutki podatkowe dopiero w momencie zbycia uzyskanych akcji. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują, że moment uzyskania dochodu z akcji nie jest tożsamy z momentem ich otrzymania.

– Papiery wartościowe, jakimi są akcje, generują dochód w przyszłości w postaci dywidendy lub też w postaci różnicy między ceną nabycia a ceną rynkową – dodaje ekspert.

Zysk i strata

W momencie konwersji obligacji na akcje, może okazać się, że inwestor ma zysk lub ponosi stratę. I tak na przykład, gdy cena akcji rośnie, a cena obligacji spada, to inwestor notuje zysk. Natomiast w sytuacji odwrotnej, tj. gdy cena akcji spada, a cena obligacji rośnie, to inwestor ponosi stratę. Jak wyjaśnia Agata Wleklińska, powstały przychód lub strata z tytułu wahań wartości nabywanych akcji będzie wpływał na podstawę opodatkowania z tytułu zbycia tych akcji.

Nie można wywodzić skutków podatkowych na moment konwersji tylko dlatego, że nie jest znany moment sprzedaży akcji, który może nastąpić nawet w odległej przyszłości, co jednocześnie oznacza odsunięcie momentu powstania obowiązku podatkowego w czasie. Nawet sytuacja, w której cena akcji na moment konwersji będzie większa, niż pierwotnie zakładano, co teoretycznie spowoduje powstanie zysku dla inwestora, nie będzie miała wpływu na obowiązki podatkowe.

PRZYKŁAD: KONWERSJA OBLIGACJI NA AKCJE

Założenia

1000 zł – wartość nominalna obligacji

100 – liczba akcji, na które można zamienić obligacje

9 zł – cena rynkowa akcji

12 zł – cena rynkowa akcji w okresie konwersji

950 zł – cena rynkowa obligacji w okresie konwersji

16 zł – cena zbycia akcji

Premia zamienna

Wartość obligacji – liczba akcji x cena rynkowa akcji = premia zamienna

1000 zł – (100 x 9 zł) = 1000 – 900 zł = 100 zł

Okres konwersji

Liczba akcji x cena rynkowa akcji – (cena rynkowa obligacji + premia zamienna)

100 x 12 zł – (950 zł + 100 zł) = 1200 zł – 1050 zł = 150 zł (zysk inwestora)

Dochód do opodatkowania przy zbyciu akcji

100 x 12 zł – 150 zł = 1050 zł (koszt nabycia)

100 x 16 zł = 1600 zł (przychód)

1600 zł – 1050 zł = 550 zł (dochód)