Podatnik, który sprzeda obligacje strukturyzowane na giełdzie przed terminem wykupu, musi rozliczyć uzyskany dochód w zeznaniu podatkowym.
Obligacje strukturyzowane to instrumenty finansowe, które są z reguły emitowane przez banki i stanowią kombinację tradycyjnej obligacji oraz instrumentu pochodnego – opcji, która oparta jest na wahaniach cenowych określonego wskaźnika bazowego, np. kursu akcji, indeksów giełdowych, notowań kontraktów na surowce. Stopa zwrotu dla nabywcy takiej obligacji zależy od zmian cen aktywów bazowych.
Dochód uzyskany z inwestycji w taką obligację podlega jednak opodatkowaniu. Robert Morawski, specjalista ds. podatków w Centralnym Domu Maklerskim Pekao, tłumaczy, że w przypadku gdy podatnik dokona odpłatnego zbycia obligacji strukturyzowanej na giełdzie, osiągnięty przez niego dochód podlega 19-proc. podatkowi dochodowemu wraz z innymi dochodami z transakcji sprzedaży papierów wartościowych i instrumentów pochodnych.
Robert Morawski dodaje, że bez względu na to, w jaki sposób podatnik nabędzie obligacje strukturyzowane, w kosztach uzyskania przychodu będzie mógł uwzględnić wszystkie wydatki poniesione na ich nabycie (np. prowizje, nominał, nadwyżkę ponad nominał, ujętą w cenie).
Zasadą jest, że jeśli podatnik osiągnie dochód (wynikający z zeznania PIT-38 po zakończeniu roku podatkowego), 19-proc. podatek jest obliczany i uiszczany przez niego samodzielnie, zaś ewentualna strata podatkowa może być uwzględniona w ciągu następnych pięciu lat podatkowych. Dochód lub stratę na obligacjach strukturyzowanych będzie można skompensować innymi dochodami lub stratami na instrumentach finansowych odpłatnie zbytych na giełdzie lub poza nią.