Stosownie do art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, możliwe jest przyspieszenie dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Środki trwałe

Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 100 tys. euro łącznej wartości tych odpisów. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się w oparciu o średni kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł.

Moment odliczenia

Zasadą jest, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji środków trwałych. Środki trwałe wprowadza się natomiast do ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Od powyższej zasady ustawa przewiduje jednak pewne wyjątki dot. np. środków trwałych używanych sezonowo lub taboru transportu morskiego zamówionego przez armatora. Przeanalizujmy przykład, w którym podatnik dokonał zakupu maszyny za 80 tys. euro. Do ewidencji środków trwałych została ona wprowadzona w czerwcu. Oznacza to, że w lipcu możliwe będzie dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w pełnej kwocie zakupu. Cała kwota, oczywiście po przeliczeniu na złotówki, będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Pomoc publiczna

Na zakończenie trzeba jeszcze dodać, że stosownie do art. 22k ust. 10 ustawy o PIT, jednorazowa amortyzacja środków trwałych stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych bezpośrednio w obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Zaliczenie w koszty

100 tys. euro

tyle przedsiębiorcy mogą zaliczyć w koszty uzyskania przychodów w ramach jednorazowej amortyzacji

Podstawa prawna

● Art. 22k ust. 7 i 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).