Zwróciłem się do organu podatkowego z prośbą o umorzenie chociaż części mojej zaległości podatkowej. Jeśli organ wyrazi zgodę, to co będzie z zapłatą odsetek od tej zaległości?
Organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które nie stanowią pomocy publicznej, stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis, a także takich, które stanowią pomoc publiczną udzielaną na określone cele wymienione w art. 67b Ordynacji podatkowej. Pomoc ta może polegać m.in. na: odroczeniu terminu płatności podatku lub rozłożeniu zapłaty na raty, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, a także umorzeniu w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.
Warto pamiętać, że umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.