Konsekwencje dotyczą sytuacji, gdy podatnik wykazał podatek należny i naliczony VAT z tytułu importu usług w nieprawidłowym okresie rozliczeniowym, w szczególności jeśli podatek z tytułu importu usług został wykazany w jednym z dwóch okresów rozliczeniowych (np. miesięcy) następujących po okresie, w którym podatek ten powinien być wykazany. W przypadku postępowania podatkowego organy podatkowe są zobowiązane do określenia zobowiązania podatkowego w prawidłowej wysokości, tj. do uwzględnienia nieprawidłowo wykazanego VAT należnego z tytułu importu usług w prawidłowym okresie rozliczeniowym za podatnika. Jeśli chodzi o podatek naliczony z tym związany, to wskazać należy, że na mocy art. 86 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu importu usług w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu bądź w kolejnych dwóch okresach rozliczeniowych.

Wykazanie przez podatnika VAT naliczonego w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych następujących po okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy, jest w pełni prawidłowe i nie może być korygowane przez organy podatkowe. W efekcie, wydając decyzję za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu usług, organy podatkowe uwzględnią jedynie VAT należny, co przyniesie skutek w postaci zaległości podatkowej po stronie podatnika.

Podatnik może zniwelować negatywne skutki związane ze zbyt późnym wykazaniem podatku należnego z tytułu importu usług. Od 1 grudnia 2008 r. uchylony został art. 81b par. 3 Ordynacji podatkowej, co oznacza, że od tej daty podatnicy są uprawnieni do składania deklaracji korygujących w zakresie VAT po przeprowadzeniu przez organy podatkowe kontroli, a także po zakończeniu postępowania podatkowego (w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego). Jeśli zatem podatnik wykazał podatek należny z tytułu importu usług w sposób nieprawidłowy, to po zakończeniu kontroli, a przed wszczęciem postępowania podatkowego jest uprawniony do złożenia prawnie skutecznej deklaracji korygującej za okres objęty kontrolą, w której może wykazać zarówno podatek należny, jak i naliczony z tytułu importu usług. W efekcie skorygowanie deklaracji zasadniczo nie spowoduje po stronie podatnika żadnych negatywnych konsekwencji finansowych, nie powstanie bowiem zaległość podatkowa.

TOMASZ MICHALIK

doradca podatkowy, partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego