Specyfika prowadzonej działalności gospodarczej, na przykład jej sezonowość, wystąpienie określonych zdarzeń losowych lub chociażby chęć udania się na dłuższy urlop niejednokrotnie zmuszają przedsiębiorców do czasowego zaprzestania jej wykonywania. Dla podatników prowadzących własny biznes, którzy zawieszają działalność gospodarczą, niezmiernie istotne są przepisy określające ich prawa i obowiązki względem fiskusa w tym okresie. Zagadnienia te uregulowała ustawa z 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 141, poz. 888). Nowelizacja, w związku z prawnym usankcjonowaniem instytucji zawieszenia działalności gospodarczej, wprowadziła również zmiany w ustawach regulujących podatki dochodowe, tj. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uregulowała ona także wpływ zawieszenia działalności gospodarczej na rozliczenia przedsiębiorców będących podatnikami VAT.

Przed wprowadzeniem powyższych regulacji przedsiębiorcy, w szczególności prowadzący działalność sezonową, nie mogli formalnie zawieszać prowadzenia firmy i w majestacie prawa zaprzestać wykonywania obowiązków podatkowych. Powołując się na brak odpowiedniej regulacji prawnej, urzędy skarbowe twierdziły, że przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do zawieszania wykonywania działalności, lecz jedynie prawo do jej likwidacji. Złożenie oświadczenia o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej nie powodowało żadnych skutków prawnych i nie miało wpływu na zakres praw i obowiązków podatnika wynikających z regulacji prawa podatkowego. W praktyce przedsiębiorca, który faktycznie zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, traktowany był przez organy podatkowe jako osoba nadal prowadząca tę działalność, do chwili jej likwidacji.

Obecne regulacje normują nie tylko możliwość zawieszenia działalności, ale również jej wpływ na rozliczenia z fiskusem. Celem zmian w ustawach podatkowych było wyeliminowanie lub ograniczenie w okresie zawieszenia działalności ciążących na przedsiębiorcach obowiązków wynikających z prawa podatkowego. Wprowadzone przepisy zasadniczo zwalniają przedsiębiorców z konieczności bieżącego rozliczania podatku dochodowego, tj. zapłaty w trakcie roku zaliczek na podatek oraz wpłat ryczałtu ewidencjonowanego. Z podatników VAT zdejmują natomiast obowiązek składania deklaracji w zakresie tego podatku (z pewnymi jednak wyjątkami).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu dowiesz się o:

Zawieszeniu działalności

Zawieszeniu spółki cywilnej

Powiadomieniu urzędu skarbowego

Zwolnieniu z zapłaty zaliczek

Wyłączeniu amortyzacji

Zawieszeniu opłacania ryczałtu

Uldze w karcie podatkowej

Deklaracjach podatników VAT

Obowiązkach wobec fiskusa

Wznowieniu działalności

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w Tygodniku Podatkowym.