Organ podatkowy ma prawo poprosić podatnika, który skorzystał z ulgi na dziecko, o dokumenty potwierdzające prawo do tego zwolnienia. Poza numerem PESEL może to być np. odpis aktu urodzenia.
ANALIZA
Po urodzeniu dziecka rodzice powinni zadbać o odpowiednią dokumentację tego faktu. Dokumenty te będą bowiem potrzebne przy rozliczeniu z fiskusem i korzystaniu z ulgi na dziecko. Prawo do skorzystania z możliwości odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej przysługuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego podatnik w ciągu roku: wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
– Z samej treści przepisu, regulującego ulgę na dziecko, można wnioskować, że wszystkie trzy warunki muszą być spełnione, gdyż nie pojawia się – tak jak to było w pierwotnym brzmieniu ustawy o PIT – słowo lub, co nie było raczej celem ustawodawcy – zauważa Agnieszka Stanisławska, doradca podatkowy w Grant Thornton Frąckowiak.
Dodaje, że z tej ulgi mogą też korzystać podatnicy utrzymujący pełnoletnie dzieci, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.
Zdaniem Agnieszki Stanisławskiej z pierwotnego sformułowania przepisu usunięto pojęcia wychowania oraz faktycznego zamieszkiwania, które – jako nigdzie nie definiowane – budziły najwięcej wątpliwości, przez co mogło być źródłem nadużyć. Teraz odliczenie dotyczy okresu, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę nad dzieckiem.
– Rodzic podatnik musi się liczyć z tym, że zostanie poproszony o formalne potwierdzenie prawa do skorzystania z obniżenia podatku. W tym celu do omawianej ulgi ustawodawca wprowadził przykładową listę materiałów dowodowych, których okazania może zażądać organ podatkowy – ostrzega nasza rozmówczyni.
Dodaje, że poza koniecznością podania numeru PESEL dziecka lub imienia, nazwiska oraz daty urodzenia dziecka na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik może być zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia, oświadczenia oraz innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności: odpisu aktu urodzenia dziecka, zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowy zawartej między rodziną zastępczą a starostą, zaświadczenia o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.
– Otwarty katalog wskazuje, że korzystający z tej ulgi może zostać zobowiązany do okazania się innymi lub dodatkowymi dowodami. Zastanawiające jest jedynie, dlaczego takich warunków dowodowych nie wymienia się wprost również w przepisach poświęconych możliwości wspólnego opodatkowania osób samotnie wychowujących dziecko, gdzie potencjalne korzyści podatkowe mogą być dużo większe – komentuje Agnieszka Stanisławska.
1112,04 zł
wynosi ulga na dziecko za 2009 rok