Osoba fizyczna powinna uzyskać zwrot części VAT na materiały budowlane w terminie 60 dni zamiast sześciu miesięcy.

ZMIANA PRAWA

Komisja Przyjazne Państwo chce skrócić czas oczekiwania na zwrot części VAT zawartego w cenie zakupionych materiałów budowlanych. Prawo do takiego zwrotu przysługuje osobom fizycznym budującym lub remontującym domy bądź mieszkania systemem gospodarczym. Komisja proponuje skrócenie półrocznego terminu zwrotu do 60 dni. Wczoraj podjęła decyzję o skierowaniu do marszałka Sejmu projektu ustawy zakładającego taką zmianę.
Zgodnie z obecnymi regulacjami urząd skarbowy określa kwotę zwrotu w drodze decyzji, którą wydaje w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku. Następnie w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji wypłaca kwotę zwrotu. W przypadku wniosków niebudzących wątpliwości zwrot jest dokonywany bez wydawania decyzji w sześciomiesięcznym terminie. Wprowadzenie zmiany spowoduje skrócenie zarówno terminu wydania decyzji, jak i zwrotu podatku bez wydawania decyzji do 60 dni. Zmiana ma zmobilizować urzędników skarbowych do szybszego załatwiania spraw dotyczących zwrotu wydatków na materiały budowlane oraz ujednolicić terminy zwrotu z regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług.
Skrócenia terminu nie popiera Ministerstwo Finansów. Obecna na posiedzeniu przedstawicielka resortu argumentowała, że półroczny termin potrzebny jest urzędnikom na wykonanie czynności sprawdzających i weryfikację wniosków, które często zawierają błędy. Zdaniem MF średni czas oczekiwania na zwrot części VAT z tytułu nabycia materiałów budowlanych wynosi 4,5 miesiąca – w przypadku zwrotów dokonywanych na podstawie decyzji i 3,5 miesiąca w przypadków zwrotów niewymagających wydania decyzji.