Czy nieodpłatne przekazanie towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem podlega opodatkowaniu VAT?
Problem ten był ostatnio przedmiotem rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Warszawie. 20 sierpnia 2008 r. WSA orzekł, że przepis art. 7 ust. 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005 r. zrównuje z odpłatną dostawą towarów nieodpłatne przekazania towarów na cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Warunkiem jest, aby przy nabyciu tych towarów podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego. Zdaniem sądu przepis ten nie daje obecnie podstaw do przyjęcia, że opodatkowaniu podlega przekazanie towarów bez wynagrodzenia na cele związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem.
Spółka, która jest jednym z operatorów telefonii komórkowej, w celach promocyjnych organizowała dla swoich klientów programy lojalnościowe. Uczestnicy programu za korzystanie z telefonów i opłacanie faktur za usługi telekomunikacyjne otrzymywali punkty wymienialne na produkty znajdujące się w katalogu promocyjnym. Przedstawiciele firmy zastanawiali się, czy przekazanie tych produktów będzie dostawą towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, która nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie VAT. Zdaniem spółki nieodpłatne przekazywanie przez nią produktów na rzecz klientów, jako jedna z form działań promocyjno-reklamowych, mających na celu zwiększenie sprzedaży i zbudowanie stałego kręgu lojalnych odbiorców, jest przekazywaniem na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Artykuł 7 ust. 2 ustawy o VAT wskazuje natomiast, że za czynności opodatkowane uznaje się przekazanie towarów na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia VAT należnego o podatek naliczony.
Stanowiska spółki nie podzielił naczelnik urzędu skarbowego. Uznał, że opodatkowaną dostawą towarów jest każde bezpłatne przekazanie należących do podatnika towarów, niezależnie od tego, czy następuje ono na cele prowadzonej działalności gospodarczej czy też nie, o ile podatnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego. Z taką opinią zgodził się dyrektor izby skarbowej. W efekcie sprawa trafiła do sądu administracyjnego, który uwzględnił skargę spółki. Sąd podkreślił, że opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów uwarunkowane jest dwiema przesłankami: podatnik miał prawo do odliczenia VAT przy jego nabyciu, a przekazanie nie jest związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. W związku z powyższym przekazanie towarów bez wynagrodzenia na cele związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT.
HUBERT JĄDRZYK
partner PricewaterhouseCoopers