Niektórzy pracodawcy nagradzają swoich pracowników różnymi świadczeniami pozapłacowymi. Mogą mieć one formę rzeczową lub finansową. Dla celów podatkowych każde tego typu świadczenie co do zasady jest uznawane za przychód pracownika ze stosunku pracy, inne niż wynagrodzenie. Powiększą więc podstawę zobowiązania pracownika wobec fiskusa.

Jeśli zatem firma finansuje swoim pracownikom, np. wycieczkę krajoznawczą lub wycieczkę połączoną z uprawianiem sportów ekstremalnych, czy zwyczajne wczasy wypoczynkowe za granicą, to jest to świadczenie opodatkowane, a pracodawca ma obowiązek jako płatnik odprowadzić z tego tytułu należne zaliczki na podatek dochodowy.

Pewne formy dofinansowania wyjazdów wakacyjnych są traktowane przez przepisy podatkowe z korzyścią dla podatnika – tj. są wolne od podatku lub pomniejszają dochód podatnika.

Wyjazd dziecka

Otóż, jeśli zakład pracy oferuje dofinansowanie wypoczynku dla dzieci pracownika, to taka forma świadczenia nie podlega podatkowi dochodowemu. Mówiąc ściślej wolne od podatku dochodowego są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie oraz przejazdy związane z tym wypoczynkiem dla dzieci i młodzieży do lat 18.

Chodzi o takie formy wypoczynku jak: wczasy, kolonie, obozy, zimowiska, w tym również połączone z nauką oraz pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych.

Czy dofinansowanie takiego wypoczynku dzieci i młodzieży jest wolne od podatku niezależnie od wysokości kwoty dopłaty? Tak, jeśli środki na pokrycie kosztów wypoczynku pochodzą z funduszu socjalnego, czy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra.

Pamiętać jednak trzeba, że przypadku dopłat pochodzących z innych źródeł maksymalna kwota dofinansowania, która nie podlega podatkowi, wynosi 760 zł na cały rok.