KE zagroziła dziś, że pozwie Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu za niepełne wdrożenie unijnych przepisów o rachunkowości w przewidzianym terminie.

Polska, Belgia, Irlandia, Grecja, Luksemburg i Portugalia dostały ostateczne upomnienia w związku z niepełnym wdrożeniem do prawa krajowego dyrektywy z 2006 r. Termin upłynął we wrześniu 2008 r.

"Jeżeli KE nie otrzyma od tych krajów zadowalających odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy, może skierować sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości" - głosi komunikat.

Dyrektywa z 2006 roku podnosi maksymalne wartości progowe dla sumy bilansowej i wysokości obrotów netto, które państwa członkowskie mogą zastosować, ustalając, które spółki mogą zostać zwolnione z niektórych wymogów ujawniania informacji. Generalnie po wdrożeniu tej dyrektywy spółki europejskie nienotowane na giełdach będą musiały przekazywać inwestorom więcej informacji o podejmowanym ryzyku.

Rozszerzono w niej również wymogi ujawniania przez spółki informacji na temat istotnych transakcji z jednostkami powiązanymi, w tym z najważniejszymi członkami kierownictwa i małżonkami członków organów spółki, oraz na temat transakcji pozabilansowych, takich jak transakcje lub umowy wiążące spółkę z innymi podmiotami. Ujawnieniu podlega także roczne oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, stanowiące oddzielną i łatwo identyfikowalną część rocznego sprawozdania z działalności.