Opodatkowanie przychodów z działalności prowadzonej w formie spółki osobowej nie jest jasno określone w przepisach ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zdaniem Anny Załęskiej, starszego menedżera w KPMG doradztwo podatkowe, tematyka ta budzi wiele kontrowersji, co szczególnie jest widoczne w sprzecznych interpretacjach podatkowych. Nie jest tu jasne, czy zdarzenie to wywołuje jakiekolwiek skutki podatkowe dla wychodzącego ze spółki wspólnika.

– Większość organów podatkowych stoi na stanowisku, że wspólnik wychodzący ze spółki osobowej wycofuje wkład, który wniósł do spółki, oraz otrzymuje swój udział w nadwyżce majątku spółki ponad wniesione wkłady, która powinna być na bieżąco opodatkowana w trakcie trwania spółki – dodaje Anna Załęska.

Urzędy skarbowe są zdania, że jeżeli ustawy podatkowe nie wyłączają wprost z opodatkowania zwrotu otrzymanej nadwyżki majątku ponad wniesiony wkład, to nadwyżka ta powinna być opodatkowana. Zdaniem Anny Załęskiej takie podejście prowadziłoby do podwójnego opodatkowania tych samych dochodów wypracowanych przez spółkę osobową – raz na bieżąco, w momencie powstania dochodu, i drugi raz w momencie wypłaty do wspólnika w związku z jego wycofaniem się ze spółki...

Korzystne dla podatników stanowisko prezentują niektóre sądy administracyjne. Na przykład NSA w Warszawie w wyroku z 7 października 2004 r. (sygn. akt FSK 594/04) uznał, że wystąpienie wspólnika ze spółki i wiążący się z tym zwrot przypadającego temu wspólnikowi majątku spółki nie skutkuje powstaniem u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu, bowiem dochody uzyskane dla spółki w czasie jej trwania podlegały opodatkowaniu.

Ważne!

Zwolnione z PIT są przychody otrzymane w związku ze zwrotem wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych wkładów do tej spółki