INTERPRETACJA

Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, kiedy ma zastosowanie ulga meldunkowa. W przypadku rozpatrywanym przez warszawską izbę, podatnik 6 stycznia 2009 r. nabył aktem notarialnym mieszkanie. W czerwcu 2009 r. zamierza je sprzedać. Chciałby skorzystać z ulgi meldunkowej.

Niestety, izba skarbowa odmówiła podatnikowi takiego prawa, bo ulgę meldunkową stosuje się tylko do zbycia nieruchomości nabytych w latach 2007–2008. Od 1 stycznia 2009 r. z przepisów ustawy o PIT ta ulga zniknęła.

Zakres ulgi meldunkowej wynikał z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do końca 2008 roku. Zgodnie z nim wolne od podatku są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

– jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)–d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

W przypadku podatnika nabycie mieszkania nastąpiło w 2009 roku. Skutki podatkowe zbycia tego lokalu należy oceniać na podstawie przepisów ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Tym samym nie będzie miała zastosowania tzw. ulga meldunkowa.

Zatem zbycie lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, jest objęte 19-proc. podatkiem.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 maja 2009 r. (nr IPPB4/415-203/09-2/PJ).