Podatnik rozliczający przychody z najmu na zasadach ogólnych, czyli według skali tabeli podatkowej, ma prawo do pomniejszenia przychodu o wydatki, które musiał ponieść, by ów przychód osiągnąć.

Rozliczenie podatnika

Takiej możliwości nie mają osoby, które zdecydowały się na płacenie podatku na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ale i podatnik, który rozlicza się według skali podatkowej może wliczać różne wydatki w koszty tylko wtedy, gdy spełni dwa warunki.

Przede wszystkim – wykaże związek między wydatkiem a przychodem (w tym nawet związek pośredni), a ponadto przepisy ustawy o PIT (art.) tego nie zabraniają. W przywołanym przepisie ustawy podatkowej wymienione są wydatki, których nie można uznać za koszt uzyskania przychodu nawet wtedy, gdy podatnik taki związek przyczynowo-skutkowy między wydatkiem a przychodem z najmu potrafi wykazać.

Odsetki do kredytu

I tak co do zasady nie ma przeszkód, by uznać i wliczać w koszty wprost wydatki w postaci odsetek od kredytu, który zaciągnęliśmy na zakup takiego mieszkania, o ile tylko potrafimy wykazać związek między wydatkiem a przychodem, a ponadto możemy udokumentować poniesienie wydatku, pomniejszamy o niego dochód przed opodatkowaniem.

Jak wykazać taki związek? Oczywiście najłatwiej jest w przypadku, gdy najem jest rodzajem działalności gospodarczej. Wówczas bowiem zakupione mieszkanie lub nieruchomość jest środkiem trwałym stanowiącym składnik majątku naszej firmy. Odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych na działalność stanowią zaś koszt uzyskania przychodów, ewidencjonowany w odpowiedniej kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, którą prowadzić musimy na okoliczność uzyskiwania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Natomiast gdy osiągamy przychody z najmu poza działalnością gospodarczą, nie musimy na tę okoliczność prowadzić żadnej dokumentacji w formie księgi czy ewidencji. Jedynie w przypadku amortyzacji nieruchomości metodą inna niż uproszczona musimy prowadzić ewidencję środków trwałych.

Uzyskanie przychodu

Oznacza to, że musimy wykazać związek między zaciągnięciem kredytu na zakup lokalu a uzyskiwaniem przychodu z najmu. Najłatwiej będzie to uczynić wówczas, gdy taki lokal od samego początku był wynajmowany, a wynajmujący nie miał zamiaru zamieszkiwać w nim osobiście. Gdy przedmiotem najmu jest mieszkanie, najlepiej, by wynajmujący posiadał inną nieruchomość, w której co najmniej zamieszkuje, a najlepiej dodatkowo jest zameldowany.

Drugi warunek, który musimy spełnić, by móc odliczać wydatki na kredyt, to odpowiednio udokumentować, że dany wydatek został faktycznie poniesiony. W tym celu nie wystarczy nam sama umowa kredytowa, choćby nawet zawierała – bezpośrednio albo w formie załącznika – harmonogram spłat. Dodatkowo musimy zgromadzić potwierdzenia opłat.

Meble w spadku

Wynajmujący może amortyzować meble lub inne środki trwałe, które odziedziczył, a następnie przeznaczył do wyposażenia wynajmowanej nieruchomości. W takich przypadkach podatnikom pewien problem sprawia ustalenie wartości początkowej tak pozyskanego środka trwałego.

Kwestia ta została uregulowana w art. 22g ustawy o PIT. Zgodnie z treścią tego przepisu, w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, za wartość początkową dla celów amortyzacji należy przyjąć wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Natomiast w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub darowizny, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej, nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowaną częścią a wartością składników mienia, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn.

Ważne!

Aby móc odliczać wydatki na odsetki kredyt, to trzeba odpowiednio udokumentować, że zostały faktycznie poniesione przez wynajmującego