Projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym został skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów. Z jego treści wynika, że Ministerstwo Finansów nie wykreśliło ani nie zmieniło kontrowersyjnego art. 33 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 73, poz. 443), zakazującego wykonywania zawodu doradcy podatkowemu, którego małżonek jest zatrudniony w administracji skarbowej i podejmuje decyzje m.in. w sprawach podatkowych.

Jak informowała GP, art. 33 powinien zostać skreślony z ustawy, ponieważ może być sprzeczny z konstytucją. Co więcej, zakaz wykonywania zawodu dotyczy sytuacji, gdy małżonkiem doradcy jest pracownik fiskusa, ale nie dotyczy on konkubentów czy innych członków rodziny. Zdaniem ekspertów wystarczyłoby stosowanie art. 130 par. 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z poźn. zm.), który przewiduje wyłączenie pracownika organu skarbowego w sytuacji konfliktu interesu ze stroną lub pełnomocnikiem strony. Jak się okazuje, na wadę art. 33 ustawy o doradztwie podatkowym zwracało resortowi uwagę również m.in. stowarzyszenie biegłych rewidentów i doradców podatkowych Libertas. Proponowało usunąć przepis lub zmienić go tak, aby doradca podatkowy mógł wykonywać swój zawód w sytuacji, gdy nie miał on wpływu na zatrudnienie małżonka w organach podatkowych, celnych, kontroli skarbowej lub MF. Resort nie wziął pod uwagę żadnej z tych propozycji. Ministerstwo w skierowanym do rządu projekcie rozszerzyło jedynie obecny przepis o małżonków zatrudnionych w organach celnych i zajmujących się cłami.