Sprzedaż mieszkania otrzymanego w darowiźnie i budowa domu za otrzymane z tej transakcji pieniądze nie pozbawią podatniczki ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn.
JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ MINISTER
Podatniczka 17 marca 2003 r. otrzymała od rodziców mieszkanie w darowiźnie. Podatniczka skorzystała z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn. Jednak sytuacja podatniczki uległa zmianie na skutek otrzymania zatrudnienia w innym mieście niż miejsce zamieszkania. Ponadto rodzina podatniczki powiększyła się. Te okoliczności zmuszają podatniczkę do zmiany warunków mieszkaniowych. W tym celu zamierza sprzedać mieszkanie, a uzyskane pieniądze przeznaczyć na dokończenie budowy domu. Pozwolenie na budowę podatniczka otrzymała w 2006 roku. Czy ze względu na zmianę miejsca zamieszkania nie straci ulgi mieszkaniowej?
ODPOWIEDŹ MINISTRA
Reklama
Zgodnie z ustawą z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu nabycia lokalu mieszkalnego przez podatniczkę prawo do ulgi mieszkaniowej nie wygasa, jeżeli zbycie budynku lub lokalu było uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia. Przy czym obie te przesłanki muszą wystąpić łącznie. Konieczność zmiany warunków mieszkaniowych występuje wówczas, gdy zachodzi nagła nieoczekiwana sytuacja życiowa, w której znalazł się podatnik. Uzasadnieniem zbycia lokalu będzie więc konieczność ulokowania uzyskanych w ten sposób środków w inwestycję mającą na celu poprawę warunków mieszkaniowych.
Uzyskanie zatrudnienia w innym mieście niż miejsce zamieszkania, co wiąże się z codziennymi dojazdami do pracy, spełnia dyspozycję art. 16 ust. 7 ustawy o spadkach i darowiznach, a więc uzasadnia konieczność zmiany warunków mieszkaniowych. Oznacza to, że sprzedaż tego lokalu w celu przeznaczenia uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych na dokończenie budowy domu o większej powierzchni oraz zamieszkanie w miejscu zatrudnienia należy uznać za uzasadnioną konieczność zmiany warunków mieszkaniowych.
Odnosząc się do drugiego warunku, dotyczącego nabycia innego budynku lub uzyskania pozwolenia na jego budowę albo nabycia innego lokalu nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia, należy stwierdzić, że literalne brzmienie przepisu wskazuje nie tylko na koniec terminu do dokonania tej czynności, ale także na następstwo chronologiczne - nabycie budynku (lokalu) lub uzyskanie pozwolenia na budowę budynku powinno nastąpić po zbyciu odziedziczonego lokalu.
Zatem sprzedaż przez podatniczkę mieszkania otrzymanego w drodze darowizny przed upływem pięciu lat, a następnie przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży na dokończenie budowy budynku mieszkalnego, w przypadku gdy pozwolenie na jego budowę zostało uzyskane przed zbyciem, będzie spełniało obie przesłanki do zachowania ulgi z art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dlatego w opisanej sytuacji prawo do ulgi nie wygasa.
Interpretacja indywidualna ministra finansów z 1 sierpnia 2008 r. (nr PL/LM/834/44/CHI/08/PK-412)