Spośród 540 osób, które przystąpiły do konkursu na naczelników urzędów skarbowych, tylko 139 osób zdało egzamin. Nadal nie wybrano 69 naczelników.
Ministerstwo Finansów wstępnie podsumowało wyniki konkursu na 201 naczelników urzędów skarbowych, który odbywał się 12 lutego. Z zestawienia tego wynika, że do konkursu przystąpiło 540 osób. Do drugiej części – oceny predyspozycji i zdolności ogólnych oraz umiejętności kierowniczych – zakwalifikowało się 173 kandydatów. Po obydwu częściach procedury konkursowej 139 osób zdobyło wymaganą liczbę 68 punktów. Stanowi to niecałe 26 proc. zdawalności. 69 konkursów na stanowiska naczelników urzędów skarbowych nie zostało rozstrzygniętych.
Resort finansów podkreśla, że wskazane dane liczbowe nie są ostateczne. Zgodnie z par. 20 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 14 lipca 2008 r. w sprawie trybu powołania komisji i przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego (Dz.U. nr 133, poz. 844), uczestnik konkursu może złożyć odwołanie od wyniku konkursu. Odwołanie składa się do ministra finansów w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu. Ponadto niektórzy kandydaci, którzy uzyskali minimum 68 punktów, złożyli zgłoszenia do kilku urzędów skarbowych, co w przypadku powołania ich na stanowisko naczelnika jednego z urzędów wiąże się z koniecznością powtórnego ogłoszenia konkursów na stanowiska naczelników pozostałych urzędów skarbowych.
Ponadto jeżeli konkurs nie wyłoni przynajmniej jednego kandydata, minister finansów ogłasza konkurs ponownie w terminie 30 dni od dnia zakończenia poprzedniego konkursu. Resort podkreśla, że w najbliższym czasie zostanie ponownie ogłoszony konkurs na stanowiska naczelników tych urzędów skarbowych, na które konkursy nie zostały rozstrzygnięte.
STATYSTYKA KONKURSÓW
540 osób przystąpiło do konkursu na 201 naczelników urzędów skarbowych
173 osoby przeszły do drugiej ustnej części konkursu
139 osób zdobyło wymaganą liczbę punktów
69 konkursów nadal nie rozstrzygnięto
68 to wymagana liczba punktów