Pracownicy urzędów kontroli skarbowej będą mogli przeprowadzać audyt wykorzystania środków pochodzących z budżetów zagranicznych.

Rozszerzenie kręgu osób, które będą mogły przeprowadzać audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z innych źródeł zagranicznych, przewiduje projekt zmian do ustawy o kontroli skarbowej opracowany przez Ministerstwo Finansów.

Katalog osób wykonujących czynności audytu zostanie poszerzony o inspektorów i pracowników urzędów kontroli skarbowej. Pracownicy UKS i inspektorzy skarbowi czynności audytu będą wykonywać na podstawie upoważnienia, wydawanego przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej (GIKS) lub przez upoważnionego do tego dyrektora urzędu kontroli skarbowej. Po przeprowadzeniu audytu, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej lub z jego upoważnienia dyrektor urzędu kontroli skarbowej wyda sprawozdanie lub opinię.