Komisja Nadzoru Audytowego będzie sprawowała nadzór nad wykonywaniem zawodu biegłego, działalnością podmiotów audytorskich i Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Utworzenie tego organu zakłada opublikowana ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77, poz. 649). Przepisy wejdą w życie 6 czerwca. Zgodnie z nowymi regulacjami m.in. kontrola firm audytorskich badających np. spółki giełdowe, banki, zakłady ubezpieczeń będzie przeprowadzana nie rzadziej niż raz na trzy lata.