Nowa ustawa będzie regulowała zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta i organizację samorządu zawodowego. Ustanowi ona nadzór publiczny nad biegłymi, firmami audytorskimi oraz Krajową Izbą Biegłych Rewidentów (KIBR).

Sejm poparł część senackich poprawek do ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Przyjęte zmiany mają charakter doprecyzowujący. Odrzucone zostały natomiast poprawki Senatu, polegające m.in. na zastąpieniu pojęcia podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych pojęciem firma audytorska.

Nowa ustawa dostosowuje polskie regulacje do przepisów dyrektywy 2006/43/WE. Najważniejszą zmianą w tym zakresie jest określenie zasad sprawowania nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. Dziś kontrolę nad tymi podmiotami sprawuje Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami nadzór publiczny będzie sprawowała Komisja Nadzoru Audytowego (KNA).

KNA będzie wykonywała swoje zadania przy pomocy komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra finansów odpowiedzialnej za rachunkowość i rewizję finansową, a jej kadencja będzie trwała 4 lata. W skład KNA wejdzie 9 członków, w tym po dwóch przedstawicieli: ministra finansów, Komisji Nadzoru Finansowego oraz KIBR, natomiast po jednym – ministra sprawiedliwości, organizacji pracodawców i Giełdy Papierów Wartościowych

Ustawa wprowadza również nowe określenia. Zdefiniowane zostały czynności rewizji finansowej, oraz jednostki zainteresowania publicznego. Ustawa trafi teraz do podpisu do Prezydenta.