Resort finansów opracował procedurę przekazywania danych o 1 proc. podatku. Zbiorcze dane dla organizacji pożytku publicznego już z zeznań za 2008 rok zbierze minister. Wprowadzenie tego systemu pozwoli na sprawne przekazywanie danych i spore oszczędności.
ANALIZA
Gazeta Prawna dotarła do projektu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów, który zawiera procedurę przekazywania informacji o 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego z zeznań rocznych PIT. Wynika z niego, że zbiorcze dane dla organizacji już z rozliczenia za 2008 rok zbierze ze wszystkich urzędów skarbowych minister finansów, a naczelnicy urzędów właściwych miejscowo dla organizacji przekażą je tym organizacjom. Dane zostaną ściągnięte do bazy w MF z urzędów skarbowych w całej Polsce. Ma to przede wszystkim usprawnić procedurę, bo określona organizacja otrzyma informację o: szczegółowym celu przekazania 1 proc. podatku oraz danych osobowych podatników (jeśli ci wyrazili na to zgodę) od jednego naczelnika urzędu skarbowego – właściwego miejscowo dla tej organizacji – zamiast od kilku z całej Polski.
Nowa procedura przyniesie też oszczędności. Resort finansów szacuje, że taki mechanizm przekazywania informacji o 1 proc. podatku pozwoli zaoszczędzić minimum 3 mln zł. Nowa procedura wdrożona po raz pierwszy w tym roku ma być kontynuowana w latach następnych.

Przekazywanie danych

Obowiązek informowania organizacji pożytku publicznego o danych osobowych podatników wnioskujących o przekazanie 1 proc. podatku należnego wynikającego z zeznań PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38 został wprowadzony po raz pierwszy w 2009 roku i dotyczy rozliczeń za 2008 rok. W roku 2010 obowiązek ten zostanie rozszerzony o dane wynikające z zeznań PIT-39.
Drugą informacją przekazywaną corocznie organizacjom przez naczelników urzędów skarbowych (począwszy od zeznań za 2007 rok) są dane dotyczące celu szczegółowego, jaki wskazywany jest przez podatników wraz z wnioskiem o przekazanie 1 proc.

Cel zmian

Z projektu MF wynika, że liczba przesyłek z informacjami, kierowanymi do organizacji może sięgnąć w niektórych urzędach skarbowych nawet kilku tysięcy sztuk – w zależności od liczby osób wyrażających zgodę na przekazanie swoich danych osobowych lub umieszczających informację o celu szczegółowym 1 proc.
Ponadto informacje do organizacji przekazywane będą dwukrotnie z uwagi na wymóg ustawowy związany z terminami do składania zeznań podatkowych – w kwietniu lub maju (PIT-28) oraz w lipcu lub sierpniu (PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38).
Jak podkreśla resort w niektórych urzędach mogą zdarzać się przypadki, że informacje dla organizacji kierowane byłyby nie po zebraniu wszystkich danych wynikających z zeznań, lecz na bieżąco, tj. dwu- lub nawet wielokrotnie do tych samych organizacji.
W związku z tym, a także w celu zmniejszenia obciążenia pracą w administracji podatkowej MF zmienia procedurę przekazywania danych dla organizacji pożytku publicznego.Baza centralna

Już z rozliczenia PIT za 2008 rok dane dla organizacji będzie gromadził minister finansów. Zbiorcze raporty zostaną następnie przesłane do właściwych urzędów skarbowych. Realizacja projektu ma nastąpić w trzech etapach:
● I etap dotyczy modelu procesu przekazywania do organizacji informacji wynikających z PIT-28 za 2008 rok,
● II etap dotyczy modelu procesu przekazywania do organizacji informacji wynikających z zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38 za 2008 rok,
● III etap dotyczy docelowego modelu procesu przekazywania do organizacji pożytku publicznego informacji wynikających z zeznań podatkowych za 2009 rok i za lata następne.
Pierwszy etap rozpocznie się od wstępnego przyporządkowania organizacji pożytku publicznego zawartych w słowniku organizacji do poszczególnych urzędów skarbowych właściwych według ich siedziby. To przyporządkowanie zostanie dostarczone przez Departament Informatyki Ministerstwa Finansów. Po 20 maja nastąpi automatyczne pobranie z wszystkich urzędów skarbowych informacji potrzebnych do przekazania ich organizacjom pożytku publicznego.
Założeniem skutecznego pobrania danych jest zakończenie do 20 maja 2009 r. procesu przekazywania przez naczelników urzędów skarbowych kwot 1 proc. wynikających z PIT-28.
Po pobraniu danych z urzędów nastąpi ich przetworzenie. Będzie ono dokonane w następującym zakresie: zebranie danych uzyskanych ze wszystkich urzędów skarbowych do jednej technicznej bazy danych; grupowanie danych według numeru KRS organizacji; podział według właściwości naczelników urzędów skarbowych.
Dystrybucja danych w formie raportów nastąpi w wersji elektronicznej do urzędów skarbowych właściwych według siedziby organizacji bez możliwości dalszego przekazywania danych pomiędzy urzędami skarbowymi w przypadku niewłaściwości miejscowej urzędu skarbowego.
Następnie raport zostanie wydrukowany i przesłany do organizacji w formie pisemnej przez naczelnika urzędu. Elementem raportu będzie podsumowanie kwot 1 proc. odnoszące się do przekazywanych do organizacji informacji w zakresie danych osobowych podatników oraz danych dotyczących celu szczegółowego.
Załącznikiem do pisma kierowanego do organizacji będzie płyta CD (DVD) jednokrotnego zapisu, nagrana przez pracownika poszczególnego urzędu skarbowego. Dopuszczalne będzie również wydrukowanie tych informacji i dołączenie ich do pisma zamiast elektronicznego nośnika danych.
Podobnie procedura ma wyglądać przy zeznaniach: PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38 za 2008 rok. Jej szczegóły mają być opracowane do 19 czerwca.
3,2 mln zł planuje oszczędzić MF na zmianie trybu przesyłania informacji do organizacji pożytku publicznego